MATRAZ ERLENMEYER B/ANGOSTA – 1121 – KYNTEL

Presentaciones:

* 5000 ML

* 2000 ML

* 1000 ML

* 500 ML

* 300 ML

* 250 ML

* 150 ML

* 100 ML

* 50 ML

* 25 ML